На 22.07.2020 г. председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ – Петър Петров, кметът на Община Долни Дъбник Иван Ветов и Татяна Георгиева – член на  Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, подписаха първия договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.278-S1 „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Безвъзмездната финансова помощ в размер на 110 149.05 лв. без ДДС се предоставя за реализирането на проект „Изграждане на спортна площадка в село Крушовица” на кандидата Община Долни Дъбник.

Проектът предвижда изграждане на комбинирана спортна площадка с изкуствена тревна спортна настилка. Ще се монтират волейболна мрежа и малки футболни врати с баскетболен кош. Ще се изгради нова ограда, осветление, алеи. Ще се монтират пейки и кошчета за отпадъци.

Реализирането на проекта в село Крушовица, община Долни Дъбник ще доведе до подобряване на атрактивността на градската среда и превръщането й в подходящо място за бъдещо развитие и живот. Проектът е насочен основно към подрастващото поколение на местната общност, към създаване на по-добри условия за живот, за тяхното развитие и израстване.

Източник: МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник