Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  Стефка Иванова – представляващ „СТЕФКА ИВАНОВА – 2000“ ЕТ подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Местната инициативна група сключи двадесет и девети договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и осми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство на Едноличен търговец „Стефка Иванова – 2000″“.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 208 430,00 лв., от които одобрена субсидия  – 104 215,00 лв. Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове.

С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

Източник: МИГ Гълъбово