На 22 юни 2020 г. местна инициативна група Завет – Кубрат сключи 4 броя административни договори в рамките на изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Два договора са подписани от кмета на Община Завет Ахтер Велиев и два от кмета на Община Кубрат Алкин Неби. Проектите са по процедура BG06RDNP001-19.030 Мярка.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Двата проекта на Община Завет са следните:

  • „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“. Целта на проекта е запазване на духовния и културен живот на населението в общината. С предвидените новозакупени столове в обзаведената зрителна зала ще се създаде необходимото удобство на населението на град Завет, както и на общината при провеждане на мероприятия и събрания. Стойността на одобрените средства са в размер на 22 357,50 лв.
  • „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово“. По проекта ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на изброените обекти на образователната инфраструктура, като по този начин ще се подобри материалната база и ще се осигурят по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в част от детските градини на територията на община Завет. Стойността на проекта е в размер на 64 014, 14 лв.

Проектите на Община Кубрат са:

  • „Оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в Спортна зала – Кубрат, Община Кубрат“. По проекта се предвижда изградената в Спортна зала гр. Кубрат зала за силова подготовка да бъде оборудвана и обзаведена с необходимите фитнес уреди и екипировка с цел удовлетворяване на нуждите на феновете на спорта. Доставките ще включват фитнес уреди от рода на скрипец, кросоувер, лежанка с лост, легпреса, машина за прасец, пътека за бягане, лост/огънат лост, гири, шведска стена, препятствия, топче за реакции, експандер за съпротивление, велоергометър и други. Одобрените средства са в размер на 20 157,57 лв.;
  • “Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж гр. Кубрат и Домашен социален патронаж с. Севар и закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Социални услуги“ гр. Кубрат”. С проекта се предвижда предоставяне на по-качествена услуга, свързана с приготвянето на храна за потребителите на социални услуги и доставката ѝ по домовете. Одобрените за финансиране разходи са в размер на 54 687,00 лв.

И четирите проекта са със сто процентова безвъзмездна финансова помощ от стратегията на МИГ Завет – Кубрат.

Целта на проектите е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Източник: МИГ Завет – Кубрат