На 26 април в зала „Киев“ на Парк Хотел „Москва“ беше официално представена новоучредената Асоциация на МИГ. Присъстваха министърът на земеделието Румен Порожанов, зам.-министърът на образованието Петър Николов, представители на Сдружението на общините, ръководители на оперативни програми, кметове и директори на МИГ.

Румен Порожанов – Министър на земеделието, храните и горите


Искам да приветствам създаването на Асоциацията. МИГ са изключително важна и вече добре развита част от ПРСР. Беше доста трудно през изминалия програмен период, всеки от вас трупаше опит. Бюрокрацията не е малка и ще продължи да е така – доста документи, доста одобрения. Към момента имаме 39 подписани от първия прием, 25 нови МИГ, от които до момента 15 са с подписани договори, 6 всеки момент ще бъдат готови и при последните 4 не се изчистват някои задължения, но това ще се финализира.
Опцията стратегиите да бъдат многофондови ви дава възможност да развиете финансирането и дейностите си не само в контекста на направленията, които дава ПРСР.
Едно създаване на асоциация и то работеща асоциация, която да помага на всички свои членове, аз лично го приветствам и смятам, че ще бъде много полезно – вие да имате един център, в който да споделяте проблемите си, да концентрирате комуникацията си с държавните институции и с многото управляващи органи по различните фондове. Така че всеки един от вас, когато тръгне да се занимава с еднотипни въпроси, Асоциацията би могла да бъде един много полезен инструмент. Това, което мога да обещая, е, че самото министерство като управляващ орган, заедно с Разплащателна агенция, ще се постараем да бъдем коректни към вас.
Един поглед към бъдещето: в момента много активно тече дебатът по новата обща селскостопанска политика. В рамките на Председателството направихме изключително активен дебат по най-важните въпроси – структурата на плащанията. Няма съмнение, че финансирането на МИГ ще продължи да бъде приоритет. Бих искал да ви окуража, че и в новия програмен период Общата стопанска политика ще продължи да бъде водеща и вашите дейности ще могат да бъдат продължени и в следващото десетилетие. Искам да пожелая успех на всички МИГ, на управляващите органи, които са част от този процес.

Поздравителен адрес от Андрей Новаков – член на Парламента на Европа и Главен преговарящ за кохезионната политика на Общността след 2020 г.

Уважаеми г-н Стойчев,
Уважаеми дами и господа,
Имам удоволствието да Ви поздравя по повод учредяването на Национална асоциация на местните инициативни групи в България.
Динамичната среда, в която се развиват местните инициативни групи прави задачата им нелека, затова смятам, че създаването на подобно обединение е изключително адекватен и навременен отговор от Ваша страна. В контекста на започващите преговори за следващия програмен период и договаряне на нови условия за финансиране на политиките на ЕС е от изключителна полза да подкрепяте и стимулирате местната инициатива и децентрализираното прилагане на европейските фондове.
След 2020 г. ролята на общините и малките населени места ще става все по-важна и трябва да сме готови да отговорим на новите изисквания, в противен случай не бихме могли да гарантираме най-доброто за страната си.
Радвам се, че като преговарящ по основния регламент за Европейските структурни и инвестиционни фондове след 2020 г., мога да разчитам на Вашето експертно мнение и оценка.
Вярвам, че високите цели, които сте поставили пред Асоциацията са верният път, по който България ще става все по-добро място за живот.
С уважение,
Андрей Новаков

 

Стефан Спасов – Началник отдел ВОМР в Министерство на земеделието, храните и горите


Благодаря за поканата от името на Министерството и Управляващия орган на ПРСР и на всички колеги, които работят по подхода LEADER. Поздравления за Националната асоциация на местните инициативни групи! Това е инициатива напълно в духа на подхода LEADER, където един от основните принципи е сътрудничеството и работата в мрежа. Когато започнахме, всички в министерството бяхме много ентусиазирани и не очаквахме трудностите, които дойдоха после и които всички вие познавате. От моя гледна точка и от опита, който имам, създаването на Асоциацията е нещо нужно и от наша страна има подкрепа и адмирации. Да пожелаем на добър път и успех!

Симеон Петков – Национално сдружение на общините в Република България


Уважаеми кметове, уважаеми колеги! От името на Сдружението на общините ви поздравявам с учредяването на Асоциацията. Действително това основаване става в много важен момент. МИГ вече обхващат над половината от общините в селските райони при един много сериозен финансов ресурс, заделен за тях, особено при многофондовото финансиране. Точно по тази причина има нужда и поле за действие за една такава асоциация. Има много работа, която трябва да се свърши за опростяване и оптимизиране на правилата на комуникация между МИГ и управляващите органи. Затова разчитаме, че Асоциацията ще бъде този единен глас, който да отстоява интересите на МИГ.

Владимир Ангелов – Заместник-главен директор на ОП „Околна среда“


От името на ръководството на Министерството на околната среда и водите приветствам създаването на Асоциацията на МИГ. Процесът по администриране и контакт с управляващите органи не е много лесен и съм сигурен, че създаването на Асоциацията значително ще облекчи тази комуникация. За периода 2014-2020 ОПОС е заделила близо 40 млн. ресурс като до момента имаме одобрени 8 многофондови стратегии на МИГ с ресурс около 18 млн. лв. Разчитаме на ангажимента на МИГ към мерките за опазване на природообитанията в териториите на „Натура 2000“. Разбира се, изразяваме нашата готовност за пряка комуникация с вас за решаване на проблемите на местните групи. Управляващият орган е на разположение за оперативен контакт, защото виждаме бъдеще в подобна инициатива.

Стефан Попов – Главен директор на ОП „Иновации и конкурентоспособност“


Приветствам създаването на Асоциацията и се надявам, че в бъдеще ще работим още по-близко заедно. Ресурсът ни по многофондовите стратегии е сериозен, но и предизвикателствата на местно ниво са сериозни. Затова очакваме силна подкрепа от ваша страна. Искам да знаете, че от наша страна в лицето на Министерство на икономиката ще имате партньори при постигането на целите, които си поставяте – подпомагането на развитието на конкурентоспособен бизнес, който въвежда иновации на местно ниво.

Калоян Стойчев – Председател на Националната асоциация на местните инициативни групи в България


Хората, които се занимават с LEADER, много добре знаят, че МИГ трябва да бъдат нещо много повече от един бенефициент по оперативните програми. Самият подход се прилага и извън рамките на ЕС, там също има лидерски мрежи. Идеята на местните инициативни групи е в един момент да се превърнат в местни инвестиционни центрове. Финансирането, което получават за изпълнението на целите и проектите си, да бъде не само от оперативните програми, но да бъде осигурявано и чрез други инструменти.
Една от основните задачи на Асоциацията е да направи възможно финансирането на МИГ и извън рамките на Република България, като основната цел е да се търси директно финансиране от Брюксел, както и от други организации.
В тази връзка е може би и най-амбициозната задача, по която вече сме влезли в конкретни консултации – създаване на Балканска Асоциация на МИГ с център в България. Идеята е всички балкански асоциации, подобни на нашата, да се концертират в една организация, която да взаимодейства директно с Европейската комисия.
Разбира се, постигането на тази цел ще отнеме време. Дотогава, стъпвайки на постигнатото от „Лидер мрежа“, с която сме в много добри отношения и изпитваме уважение към приноса ѝ в сектора, ще работим за решаването на заварените стари проблеми.
В първия програмен период подходът LEADER не беше припознат като основен инструмент за развитието на общините и селските райони. Самите оперативни програми не създадоха необходимата експертиза. За наша радост, през последните години това се променя, все повече хора придобиват експертиза за работа по подхода и съответно резултатите, които се постигат, са все по-добри.
В първия програмен период бяха одобрени 35 МИГ. Те преживяха много напрегнати моменти с администрацията, но натрупаха и огромен опит. Сега има почти още толкова новоодобрени, които тръгват по този нелек път. Тук е и нашата задача – да осигурим качествено оперативно взаимодействие между всички МИГ, достъп до информация за добри практики, представителство пред институциите и управляващите органи.
Най-близките ни задачи, по които започваме работа буквално от утре, а по някои вече сме и започнали, са да приемем нови членове, да открием офис, в който всички членове ще бъдат добре дошли, за да решаваме заедно специфичните и конкретни проблеми на всеки един от тях.