МИГ Самоков кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, като обявява втори прием по процедура № BG06RDNP001-19.061 с неусвоения финансов ресурс в размер на 258 876 лв.

Целите на процедурата са подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата на територията на МИГ Самоков, осигуряване на адекватни условия за живот и заетост чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура. Допустими кандидати са Община Самоков, юридически лица с нестопанска цел и читалища.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.09.2019 г., 17.00 часа.

Подробна информация и документи за кандидатстване по процедурата може да намерите на интернет страницата на МИГ.