“Местна инициативна група Стамболово – Кърджали 54” кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР на територията на МИГ Стамболово-Кърджали 54“.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000. Изпълнението на дейности по процедурата следва да осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 187 075 лв. По процедурата могат да се предоставят до 100% от максималния размер на допустимите разходи. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проектно предложение не може да надхвърля максималния размер на финансовата помощ – 187 075 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.09.2019 г. 17:00 часа. Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на МИГ.