МИГ Лясковец – Стражица, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: NoBG05M9OP001-1.068 Мярка 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 –2020 г.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
2. Професионално информиране и консултиране, включителнопо въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
3. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности1;
6. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
7. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400 000 лв. Краен срок за кандидатстване: 28.06.2019 г., 17:30 часа. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Лясковец-Стражица.