Сдружение „Местна инициативна група „Свиленград ареал” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“.

Основна цел на процедурата е устойчив растеж на цялата територия на МИГ Свиленград Ареал чрез подобряване конкурентността на селското стопанство и на малките и средни предприятия, повишаване на ефективността на  местната икономика, увеличаване на заетостта и подобряване условията за живот, съхраняване на културния потенциал и подобряване на околната среда.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия от територията на МИГ „Свиленград ареал“. Допустими за финансиране по настоящата процедура са следните видове дейности:

  1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
  2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;
  3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги;
  4. Дейности за информиране и публичност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 10 януари 2022 г. Бюджетът по процедурата е 1 159 609,90 лв., като минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 88 012,35 лв., а максималния е 352 049,40 лв.

Източник: МИГ Свиленград Ареал