МИГ Белене-Никопол, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие, обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.136 – МИГ Белене-Никопол, мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

По мярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от ДФЕС (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18.03.2019 г., 12.00 ч. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 500 000 лв.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Сдружение „МИГ Белене – Никопол“.