МИГ – Троян, Априлци, Угърчин кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 3 „Интегрирани и здрави“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е  социално-икономическото развитие на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността и социално включване, в частност увеличаване броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и  здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Целите по мярката са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

  • подобряване на достъп до заетост;
  • подобряване на достъп до образование;
  • подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
  • развитие на местните общности и преодоляване на стереотипи.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги
  2. Подобряване достъпа до заетост
  3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотип
  4. Подобряване достъпа до образование

Крайният срок за представяне на предложенията е 22.07.2019 г., 16:30 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 250 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ.