НЧ „Искра – 1997“ село Долен реализира проект по мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград”, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водене от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от местностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на обща стойност 18 360 лв.

Благодарение на това са доставени:

  • 10 кукерски облекла от естествена кожа;
  • 10 комплекта чанове;
  • 15 обувки за танцуване /скарпини/;
  • 15 детски  носии;
  • 15 дамски ризи;
  • 2 мъжки народни носии.

Продължаването на дейността на кукерската група е от голяма важност, тъй като тя е единствена в региона и в двете административни области – Кърджали и Смолян. Сценичните облекла и реквизити ще съдействат за реализиране на планираните дейности в програмата на читалището, за разнообразяване и обогатяване на проявите в бъдеще.

Източник: МИГ Кирково – Златоград