С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селскитерайони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-968/12.02.2024 г. е одобрено за финансиране още едно проектно предложение за транснационално сътрудничествопо процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.607 по подмярка 19.3 „Подготовка иизпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектното предложение е на Сдружение „Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица“ с име ЛИДЕР/ВОМР: НАШЕТО ОБЩО БЪДЕЩЕ и одобрената безвъзмездна финансова помощ за него е в размер на 183 513,51 лева.