СНЦ „МИГ – Завет – Кубрат“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.685 – МИГ Завет – Кубрат: Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Цел на настоящата процедура е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Завет – Кубрат чрез:

  1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
  2. Насърчаване въвеждането на иновативни технологии в стопанството, модернизация на физическия капитал и повишаване на енергийната ефективност;
  3. Опазване на компонентите на околната среда;
  4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, ориентиране към биологично производство;
  5. Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между земеделските стопани.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения по проекта на Насоките е 26.09.2022 г., 23:59 ч. Планираният срок за прием на проектни предложения е от 01.11.2022 г. до 17:30 часа на 30.12.2022 г.