Във връзка с предстоящия прием (януари 2024 г.) на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, МИГ Нови Пазар – Каспичан публикува за обществено обсъждане със заинтересовани лица Проект на Насоки за кандидатстванепо мярка 7.2.

Основната цел на мярка 7.2. е подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата на територията на МИГ „Нови пазар-Каспичан”, както и насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. С тази мярка от Стратегията на ВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан“ се цели осигуряване на населените места на естетична и динамична жизнена среда, чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура, както и чрез подобряване и разнообразяване на основните услуги за хората, живеещи в селата.

По мярка 7.2. допустими кандидати са :

  • Общините от територията на МИГ за всички допустими дейности;
  • Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  • Читалища от територията на МИГ.

Бюджетът по настоящата процедура е 430 581,28 лева. Вашите предложения за изменения и допълнения на проекта за Насоки може да изпращате до 17:00 ч. на 23.11.2023 г.