СНЦ „МИГ – Стралджа 2016“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Мярка 2.1.„Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • Създаване на условия за предотвратяване на рисковите фактори, водещи до социална изолация.
  • .Подкрепа за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи
  • Подобряване на достъпа до висококачествени и устойчиви социални услуги и здравни услуги в общността, активно приобщаване за социално включване, насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за заетост
  • Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността.

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата  възлизат на 300 000.00 лева.

Писмени предложения и коментари по проекта на документацията могат да се изпращат в срок до 22.05.2019 г. 23.59 ч. на следната електронна поща: mig-straldzha_2016g@abv.bg.