МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково обяви обществено обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково“.

Крайната дата за подаване на предложения и възражения е 10.06.2024 г., 23:59 ч.

Основна цел на процедурата: Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост, чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства. Подпомагането на земеделски производители от територията да развият неземеделски дейности ще създаде нови работни места, да се  осигури допълнителен и стабилен доход за земеделците.  Подмярката ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности.

Допустими са само дейности на територията на общините Мъглиж и Гурково за:

  • Производство или продажба на продукти;
  • Развитие на услуги (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Местно занаятчийство (Занаятчийски дейности – включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
  • Развитие на селски туризъм – изграждане на средства за подслон, туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес.

Общият финансов ресурс по процедурата, след подписан анекс с УО на ПРСР 2014-2020, за допълнителни средства от програмата и остатъчни средства от предходен прием е 1 009 000 лева.