СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 / 4.1 BG06RDNP001-19.261 МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА.

Целта на процедурата е Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез:
– преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
– насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
– опазване на компонентите на околната среда;
– спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
– насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Общият бюджет на процедурата е 391 160,00 лева. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 50 000 евро при курс 1,9558 лева за 1 евро.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Писмени предложения и коментари по проекта на документацията могат да се изпращат в срок до 20.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.