СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.558, чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструкура за отдих, туристическа инфраструктура от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Целта на мярката е устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на местните ресурси. Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони, в т.ч.:

– Стимулиране на местното развитие, на растежа и подобряване на екологичната и социално-икономическата устойчивост на селските райони чрез развитие на инфраструктурата и основни местни услуги в селските райони;

– Инвестиране в туристическа инфраструктура;

– Инвестиране в инфраструктура за отдих за публично ползване.

По процедурата ще бъдат подкрепени само кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие) и предложените проекти са за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 60 090.21 лева (шестдесет хиляди и деветдесет лева и 21 ст.). Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 5 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 200 000 евро.

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи е само за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Писмени предложения и коментари по проекта на документацията могат да се изпращат в срок до 29.10.2021 г. (включително) на електронна поща: migbgt@abv.bg.

Източник: МИГ Балчик – Генерал Тошево