Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ МИГ Тервел-Крушари публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с планирани индикативни срокове:
Първи прием: Начало: 03.05.2019 г./Краен срок: 14.06.2019 г. 17:30 часа.
Втори прием: Начало: 02.01.2020 г./Краен срок: 09.02.2020 г. 17:30 часа.

Подмярка 6.4. има за цел да насърчава нови и да развива съществуващи неземеделски дейности в територията на действие на МИГ.

По мярката ще се подкрепят микропредприятия на територията на МИГ „Тервел-Крушари” чрез:
– Подпомагане на инвестиции в неземеделски дейности, включително на производства, за развитието на конкурентоспособността на селския район;
– Насърчаване на инвестиционните дейности, за да се подпомогне създаването на заетост и да се благоприятства диверсификацията на неземеделските дейности;
– Подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.

Писмени предложения и коментари по проекта на насоките могат да се изпращат в срок до 21.03.2019 г. на електронна поща migtk@abv.bg.