Нов проект за инвестиции в животновъдно стопанство ще бъде реализиран по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.779-S1 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
През месец март тази година председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ Петър Петров и Петър Тончев – земеделски производител от село Комарево, община Долна Митрополия, подписаха административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Повишаване конкурентоспособността на животновъдно стопанство, находящо се в с. Комарево – част от територията на МИГ Долна Митрополия -Долни Дъбник“.
Проектът предвижда закупуване на материални активи за регистрирания животновъден обект, в който стопанинът отглежда млечни крави и произвежда качествено сурово краве мляко. Предвижда се закупуване на доилна зала с автоматизация с електропулсатори и прикачно фуражораздаващо ремарке.
В резултат на проекта ще се повиши конкурентоспособността на стопанството, чрез увеличаване обема на селскостопанската продукция и прилагане на ефективно и устойчиво използване на ресурсите.
Общата стойност на проекта е 149 970.74 лв., от които 74 985.37 лв. са безвъзмездни финансови средства, предоставени чрез Стратегията за ВОМР.