На 19.02.2020 г. УО на ОПНОИР активира втори краен срок на кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.

МИГ ЛОМ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПНОИР

От 19 февруари 2020, в електронната платформа за подаване на проектни предложения ИСУН 2020, е отворена с втори краен срок процедура BG05M20P001-3.007, по която могат да кандидатстват училища и детски градини, от територията на МИГ ЛОМ, и Община Лом.

Начална дата на втори прием е 19.02.2020 г.
Крайният срок на втори прием е до 17.00 часа на 27. 04.2020 г.

От общият бюджет на процедурата  977 915.00 лв. МИГ ЛОМ одобри 4 проектни предложения, на обща стойност 691 151,21 лв.
Остатъчният ресурс, в рамките на който ще се реализира настоящият прием е 286 763.79 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект e 50 000,00 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект e 200 000,00 лева.

Процент на съфинансиране: Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.
Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез публикуване на информация в сайта на МИГ ЛОМ.

Източник: МИГ Лом