Уведомяваме Ви, че по инициатива на УО на ПРСР на 02.07.2019г. МИГ Сливница-Драгоман, подписа допълнително споразумение за изменение на Стратегията за ВОМР в частта интензитет на помощта по мярка 6.4 със следния текст: „Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“.

Източник:НСМ