Между 5 и 7 ноември в Ла Рошел, Франция, се проведе семинар, с който стартира проектът ACCESS’R – ACCEssibility of Services to the population in Rural areas (Достъп до услуги в селските райони), който е по инициатива на LEADER мрежата във Франция и е лот от по-големия проект „Колективна мобилизация за местното развитие“ на Националната селска мрежа на страната, Националната федерация на селските райони, Франция, и на Националната асоциация за новини от селските райони, както и на партньорски LEADER мрежи от други европейски страни. „Националната асоциация на местните инициативни групи в България“ също взе участие в семинара, тъй като е партньор по проекта, заедно със сдружения на местните инициативни групи от Румъния, Унгария, Естония и Испания, както и с представители на над 110 френски МИГ.

По време на семинара бяха обсъдени бъдещите дейности по проекта, представени бяха добри практики за достъп и предлагане на различни обществени услуги на територията на групите във Франция, бяха разисквани проблеми,свързани с прилагането на подхода ВОМР в отделните държави, особено що се отнася до населението в по-бедните райони, което има ограничен достъп до редица услуги – образователни, медицински, културни и др. Тази първа среща на партньорите по проекта постави основите на бъдещата тригодишна програма, която ще бъде реализирана чрез широко сътрудничество между участниците чрез обмяна на опит, различни активности и добри практики.

Достъпът до различни обществени услуги е един от най-големите проблеми и сред най-важните въпроси за решаване в селските райони. Населението в тях е малобройно, често пъти изолирано в отдалечени местности, в много случай лишено дори от училище, поща и медицински център. Младите хора мигрират към градовете, не само поради липса на възможности за работа и бизнес, но и заради отсъствието на културни центрове, медии, театри, места за развлечения и правене на изкуство, пространства, в които да общуват.  Възрастните пък обикновено имат нужда от социално подпомагане – кухни, патронаж, клубове за хоби и споделяне, места за придобиване на нови умения – занаяти, спорт за възрастни, различни изкуства. Проектът  „Услуги за населението в селските райони: нови форми на присъствие и взаимодействия“ е посветен именно на тази проблематика – как чрез прилагане на подхода ВОМР местните общности да бъдат мобилизирани в изграждането именно на нови и атрактивни форми на подобни социални услуги в най-широк смисъл.

В първия ден на семинара беше представена тази проблематика и всички участници – партньори в проекта имаха възможност да изложат своите виждания, идеи и бъдещи намерения, като беше поставена основата на този тригодишен проект, който ще бъде реализиран с активно сътрудничество между LEADER мрежите от страните-участнички в рамките на ЕС. Втората част на този своеобразен „брейнсторминг“ беше посветен на представяне на конкретни постижения, добри примери и бъдещи сценарии на различните части на програмата „Достъп до услуги за населението в селските райони“. На третия ден участниците посетиха басейна на Марен, в който вече има изпълнени проекти за съживяване на района чрез разгръщане на различни и нестандартни обществени услуги.