Днес, по инициатива на Националната асоциация на МИГ в България, се проведе работна среща с Управителния орган на оперативна програма „Околна среда“ по въпроси, свързани с предстоящото обявяване от МИГ на прием на проектни предложения по мярката „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“.

На срещата се разясниха редица проблеми и беше даден отговор на въпросите, които бяха повдигнати от местните инициативни групи по прилагане на подхода ВОМР по ОПОС 2014-2020. Някои от тези въпроси ще бъдат официално заведени в деловодството на МОСВ, за да бъде получен и официален отговор от министерството, а на останалите ще бъдат разпратени писмени отговори на всички МИГ, участвали в срещата. Разискваните теми бяха относно подпомагането на допустимите видове, подробното описание на примерни дейности, начините и критериите за подбор и оценка на проекти, заплащането на участниците в управлението по проектите и др.

От УО на ОПОС обявиха още, че от Програмата се подготвя специален анализ на базата на кадастралните планове на имотите, вида на ползване на земята и собствеността, който ще бъде разпратен на всички МИГ.