Местна инициативна група Aрдино – Джебел открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG16RFOP002-2.072 – МИГ Ардино – Джебел „Повишаване на конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности“.

Цели на процедурата са:

 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възможности за повишаване на доходите му.
 • Подобряване на производствените процеси в МСП от територията на МИГ, чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.
    

   Допустими дейности са:

   1.Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите, и секторите на НСНМСП.
   2. Разработване на дейности в специфични сфери, напр. творчески и културни индустрии.
   3. Разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението.
   4. Разработване на нови продукти и услуги, свързани с полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество.

   


  Бюджетът по процедурата е 298 100,00 лв.
  Крайният срок за подаване на проектните предложения е 11.01.2021 г. до 17:00 часа.

  Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата.

  Източник: МИГ Aрдино – Джебел