Местна инициативна група Хисаря с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти по мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ с удължен краен срок.

Допустими дейности са:
– Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване
на използването им, и/или
– Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
– Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
– Постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
– Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
– Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
– Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
– Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,
и/или
– Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,
и/или
– Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти.

Бюджета на приема е в размер на 374 086,04 лева.

Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 01.11.2019 г.
Краен срок: 27.04.2020 г. до 17:00 часа.
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ