Местна инициативна група Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява втори прием по  процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.106 Мярка 11 „Интеграция на маргинализирани  общности“.

Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

Процедурата  е  във  връзка  с  изпълнението  на Приоритетна  ос  2: „Намаляване  на бедността  и  насърчаване  на  социалното включване“ и Инвестиционен приоритет  1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване достъпа до заетост;
2. Подобряване достъпа до образование;
3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.


Остатъчен ресурс:  293 493,42 лв.
Крайният срок за представяне на проектни предложения е до 17:00 часа на 30.11.2020 г.

Пълният комплект Условияза кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: МИГ Хисаря