Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.050 „МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря” от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Основна цел на процедурата е подобряване на достъпа до заетост и интегриране на пазара на труда на икономически неактивни и безработни лица, както и повишаване квалификацията и осъвременяване на уменията на заетите лица. Целите на процедурата ще бъдат постигнати както чрез предоставяне на подкрепящи услуги и възможности за включване в заетост за икономически неактивни и безработни лица, така и чрез предоставяне на възможности за включване в различни обучения за всички целеви групи.

Процедурата цели постигането на следните специфични цели на ОПРЧР:
– ИП 1 Специфична цел 1: Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст от 30 до 54 г. вкл.;
– ИП 3 Специфична цел 2: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието, със завършено средно или висше образование и такива с основна или по-ниска образователна степен;
– ИП 6 СЦ 1: Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация е до 28.06.2019 г., 17:00 часа. Предложенията и коментарите могат да бъдат подавани писмено на e-mail mig.hisarya@abv.bg или на адрес 4180, гр. Хисаря, обл. Пловдив, ул.“Генерал Гурко“ № 23.