Местна инициативна група Хисаря, публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.057
Мярка 11 „Интеграция на маргинализираните общности“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“, включена в Стратегията за водено от общностите местно развитие.
Целта на процедурата е социално-икономическата интеграция на най-маргинализираните групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране дейности в следните 4-ри направления:
– Подобряване достъпа до заетост;
– Подобряване достъпа до образование;
– Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;
– Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 664 972 лева.
Срокът за подаване на писмени възражения и предложения по проекта на документация е 15.08.2019г. до 17:00 часа.
Пълната документация може да намерите качена на интернет страницата на МИГ.

Източник: Миг Хисаря