МИГ Харманли получи Заповед за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ на проектно предложение с наименование „Разширяване на дейността на „Камелия“ ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз“, подадено от „Камелия“ ЕООД, представлявано от Христо Точаров, по процедура чрез подбор: „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 247 416,51 лв.

МИГ Харманли“ получи още една Заповед за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“ на проектно предложение с наименование „Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника“, подадено от „АБС – СТРОЙ“ ООД, представлявано от Неделчо Тончев, по процедура чрез подбор: „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4 – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с № BG06RDNP001-19.045-S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на мярка 19 „ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 280 787,21 лв.

Предстои подписване на административни договоре за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и по двата проекта.

Източник: МИГ Харманли