МИГ Харманли подписа три договора с бенефициенти по мярка 6.4 – разнообразяване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на автосервиз, изграждане на нова ремонтна работилница и повишаване качеството на предлаганите здравни услуги.

Първия проект е „Разширяване на дейността на „Камелия“ ЕООД чрез изграждане на автомивка и довършителни дейности в автосервиз“. Сключен е тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Камелия“ ЕООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта е 361 803,55 лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 247 416,50 лв. Проектът предвижда изграждане на автомивка и доставка на машина за райбероване на леглата на цилиндрова глава на автомобили. С реализирането на проекта ще се повиши качеството на предлаганите услуги и ще се разкрият две нови работни места.

„Изграждане на ремонтна работилница за строителна техника“ е втория проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“. Сключен е тристранен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между между „АБС – СТРОЙ“ ООД, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 374 382,95 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 280 787,21 лв. Проектът предвижда изграждане на ремонтна работилница за строителна техника и доставка на инструментална количка и компресор бутален. С реализирането на проекта ще се предложи нова услуга за територията и ще се разкрие едно ново работно място.

„Модернизиране на амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ в гр. Харманли“ е следващият проект, който ще бъде реализиран чрез Стратегията на „МИГ Харманли“. Тристранен административен договор е сключен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между „Д-Р ХАРИ ПАПАЗЯН“ ЕТ, Сдружение „Местна инициативна група Харманли“ и Държавен фонд „Земеделие“. Общата стойност на одобрените за финансиране разходи по проекта са 30 650,29 лв.,  а одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер 10 537,28 лв. Проектът предвижда доставка на медицинско оборудване и компютърна техника. Проекта ще допринесе за по-бързото и точно диагностициране на пациентите и ще се разкрие едно ново работно място.

Източник: МИГ Харманли