МИГ Харманли получи Заповед за одобрение на проектно предложение по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Харманли“ на Сдружение „Бизнесът за Харманли“. Инвестицията по проекта е насочена към съхраняване на местните традиции и бит, привличане на участници и гости. Чрез реализирането му, местните общности ще променят облика на региона и ще покажат многообразието от култура, богатството на традициите, таланта на местните български изпълнители и усилията на населението да съхранят и запазят своя бит и корени.

Проектът предвижда:

  • Виртуална разходка на Сводестия /Гърбавия/ мост;
  • Изработка на рекламен филм;
  • Провеждане на две издания на Фестивал „На хармана“.

Основните цели на проекта са:

– Запазване, съхраняване, популяризиране на традиционните храни и ритуали. Възпроизвеждане на стари обичаи. Подпомагане, мотивиране и стимулиране на местните предприемачи в развитието на региона като културна дестинация;

– Представяне на разнообразието от местни традиции и занаяти /изложение-базар/, възможност за презентиране, дегустации, с участие на местните общности, от региона, страната и чужбина;

– Изграждане на административен, организационен и финансов капацитет на местните НПО, както и устойчивост в изграждане на междусекторни партньорства, определяне на правилни подходи за презентиране на възможностите за туризъм в региона, споделяне на добри практики;

– Активизиране приемствеността на младото поколение и участието в приготвянето на традиционните храни, обреди, обичаи и занаяти. Запазване богатството на традиционния български фолклор и народната музика, чрез фестивал „На хармана” като подходящ туристически продукт за разгръщане на туристическия потенциал на региона;

– Утвърждаване на Фестивала като значимо събитие в културния календар на Общината, в национален и международен мащаб. Възможност за развитие на културен, винен и опознавателен туризъм;

– Сформиране и укрепване на културни ценности, индустрия на гостоприемство, ангажираност и приемственост на населението. Превръщане на региона в достъпна и качествена туристическата дестинация с автентичността си, историята и многообразието си. Създаване на перспективи за развитие на местните културни артефакти;

– Популяризиране историята на района на траките, който е пресечена точка на пътя на войната /Виа Милитарис/ и пътя на коприната /Виа Диагоналис/. Популяризиране местните културни и исторически паметници и забележителности /”Изворът на белоногата”, Гърбавия мост, местни долмени и светилища и др./;

– Припомняне на легендите за този регион – /легендите за Крали Марко, за старите кервани, за местни личности, прославили своя край/;

– Въвеждане и развиване на иновативни практики за възпитаване на традиции, развитие на краезнание, интердисциплинарно възпитание, развитие на местната идентичност и облик.

Общата стойност на одобрените за финансиране разходи както и одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 37 290.00 лв.

Източник: МИГ Харманли