Приключи оценката на проектни предложения по пет процедури за прием на проекти в рамките на първия срок за кандидатстване:

  1. BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства;
  2. BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
  3. BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности;
  4. BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.2. – Инвестиции в създаването, подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура;
  5. BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли“ – подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата;

За периода на прием от 18.07.2018 г. до 10.09.2018 г. постъпиха общо по всички процедури – 31 (тридесет и едно) проектни предложения на обща стойност 5 911 009,44 лв. Не постъпи проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли“  Мярка 22 „Популяризиране на местните продукти и услуги.

По време на оценката за административно съответствие и допустимост и техническата и финансова оценка, Комисията за подбор на проектни предложения отхвърли две проектни предложения – едното, поради несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост и другото, поради несъответствие на финансовите показатели и икономическа нежизнеспособност на проекта.

По време на оценката, Комисията за подбор на проектни предложения, в изпълнение на Решение на Колективния върховен орган на МИГ, приоритизира/класира проектните предложения по две от процедурите: BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства и BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, поради наличие на проекти с равен брой точки, за които не достигна финансов ресурс и намали пропорционално процента на безвъзмездната финансова помощ, спрямо общата стойност на подадените проектни предложения, които получиха равен брой точки.

Въпреки допълнителното приоритизиране/класиране на проектните предложения с равен брой точки, по процедури BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли“ – подмярка 4.1. – Инвестиции в земеделски стопанства и BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли“ – подмярка 6.4. – Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности, останаха и проекти, получили по – малък брой точки и които са одобрени, но поставени в резервен списък, поради липса на финансов ресурс.

На 26.10.2018 г., Управителния съвет на сдружение „МИГ Харманли“, одобри оценителните доклади за работата на Комисиите за подбор на проектни предложения по всички 5 процедури.

Резултатът е: 29 (двадесет и девет) одобрени за финансиране проектни предложения на обща стойност  5 490 449,44 лв., стойност  на БФП 3 654 108,62лв.

На 01.11.2018 г., „МИГ Харманли“ изпрати уведомление до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Държавен фонд „Земеделие“ за извършената оценка.  Предстои разглеждане на оценителните доклади от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване на тристранни договори с одобрените бенефициенти.

Разполагаемият финансов ресурс за втори прием е, както следва:

Подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти – 130 900,28 лв.

Подмярка 7.6. – Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата – 40 000,00 лв.

Мярка 22 – Популяризиране на местните продукти и услуги – 50 000 лв.

Процедурите са обявени във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, сключено между Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014 – 2020г. и сдружение „МИГ Харманли“, финансирано по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.