Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.251 по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”.

Допустими дейности са:
• Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към
тях;
• Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение, като паркове, площади, градинки, улично озеленяване;
• Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
• Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна
инфраструктура;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на
обекти, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства;
• Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение.

Размер на БФП по първи прием – 1 100 000 лева (един милион и сто хиляди).
Размер на БФП по втори прием – в рамките на остатъка от Първия прием.

Първи прием: Начален срок: 16.03.2020 г. Първият краен срок за подаване на
проектните предложения е 14.09.2020 г. до 17:30 часа.
Втори прием: Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 05.04.2021
г. до 17:30 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за
подаване на проектни предложения).

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ