Местна инициативна група Тутракан – Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.305 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР на МИГ.

Допустими дейности са:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване
на използването им, и/или
2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
4. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
5. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и
отпадъци, и/или
6. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
7. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд,
и/или
8. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост,
и/или
9. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез
преработка на първични земеделски биологични продукти.

Размера на безвъзмездната финансова помощ е 100 000 лева.

Начален срок на втори прием от 27.07.2020 г.  до 17:00 часа на 12.10.2020 г.
Трети прием ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на втори прием.

Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ