Местна инициативна група Тутракан–Сливо поле с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.140 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности” от СВОМР на МИГ.

Допустими дейности са:

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване;
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора,
хора с увреждания, здравни услуги /в т.ч. мобилни медицински и дентални услуги,
аптеки/, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др);
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Размера на безвъзмездната финансова помощ по втори прием е 500 000 лв.
Втори прием е с начална дата 29.06.2020 г. до 17:00 часа на 19.10.2020 г.
Трети прием, ще бъде обявен при остатъчен финансов ресурс след провеждане на
втори прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ