СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием с увеличен финансов ресурс по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.812 по мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Стратегията за ВОМР на МИГ.

По мярка 7.2 допустими дейности за кандидатстване са:
Строителство, реконструкция, рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията към
тях;

Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско

значение, като паркове, площади, градинки, улич
но озеленяване;
Изграждане, реконструкция, ремонт на социална инфраструктура извън процеса на
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;

Енергийна ефективност в общински сгради, в които се предоставят обществени
ус
луги;
Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна
инфраструктура;

Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, оборудване, обзавеждане на
обекти
, свързани с културния живот вкл. и дейности по вертикалната планировка и
под
обряване на прилежащите пространства;
Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение.

Крайният срок за подаване на проектните предложения по мярка 7.2 е 15.04.2024 г., 17:00 часа. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 98 607,30 лева.