СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява трети прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.695 по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими дейности са:
Материални и нематериални инвестиции в новосъздадени и съществуващи
земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният
капацитет;

За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана
с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на
труда;

За модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана
с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на
труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и
мярка „Биологично земеделие“;

За постигане съответствие с ново въведени стандарти на Общността приложими за
съответните стопанства;

Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на
стопанствата;

За съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на
продукцията;

Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително
за съхранение на оборска тор;

Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските
стопанства;

Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и
дървесни видове за производство на биоенергия;

Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за
нуждите на земеделските стопанства.

Допустими разходи:
Материални инвестиции:
1.
Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително
такава използвана за опазване на околната среда.
2.
Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани
с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни
насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и

други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био

енергия.

4.
Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на
Общнос
тта.
5.
Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на
Общността
за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.
6.
Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството
на мед
и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчелимайки.
7.
Закупуване на земя, при спазване условията, посочени в т.5.0.3 Правила за
допустимост на проекти за инвестиционна подкрепа.

8.
Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства като например
камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на
продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.
9.
Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни
с
истеми и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
Нематериални инвестиции:
1. Общи разходи, свързани с проекта;

2. Разходи за ноу
хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни пр
изнати стандарти,
като в
ъвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства,
въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 16.09.2024 г., 17.00 часа. Общия размер на бюджета по процедурата е 178 641,22 лева.