Местна инициативна група Тунджа с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001- 19.218 по мярка 20 „Маркетинг, популярзиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-ТУНДЖА“ от СВОМР на МИГ.

Целта на процедурата е развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа.

Допустими дейности са:

1. Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт /
регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните
изделия и храни;
2. Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
3.Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с местно значение от културноисторическото наследство на района, свързани с местната памет и териториална
идентичност, както и на терените около тях;
4. Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт и местни, свързани с традициите, народния бит и културно-историческото наследство на територията изделия, услуги и
занаяти, включително, но не изчерпателно:
-Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
-Подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
-Създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
-Провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов
туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др.подобни;
5. Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и
обновяване на природното и културно наследство на територията.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 133 000 лева.

Процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване:
Първи прием: от  22.06.2020 г. до 17:00 часа на 22.07.2020 г.
Втори прием (при наличие на остатъчни средства след първи прием):
от 05.10.2020 г. до 17:00 часа на 08.11.2020 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ