Местана инициативна група Тунджа с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти №BG06RDNP001-19.218 по мярка 20 „Маркетинг, популярзиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа“ от стратегията за ВОМР на МИГ.

Целта на процедурата е развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на специфичния и неизползван потенциал за развитие на територията на МИГ-Тунджа.

Допустими дейности:

 • Проучвания, свързани със създаването на нов местен туристически продукт / регионална колективна марка, обединяващ местното културно наследство, местните изделия и храни;
 • Дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги;
 • Съхраняване, възстановяване и поддържане на обекти с местно значение от културноисторическото наследство на района, свързани с местната памет и териториална идентичност, както и на терените около тях;
 • Маркетингови, промоционални и информационни дейности, свързани със създаването и популяризиране на местен туристически продукт и местни, свързани с традициите,народния бит и културно-историческото наследство на територията изделия, услуги и занаяти, включително, но не изчерпателно:
  -Регистрация и сертификация на регионална колективна марка
  -Подпомагане на провеждането на местни празници, обичаи и традиции;
  -Създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
  -Провеждане на специални промоционални и информационни кампании за нов
  туристически продукт/регионална колективна марка/изделия/традиция/занаят и др.подобни;
 • Дейности по съхраняване, идентифициране, възстановяване, дигитализиране и
  обновяване на природното и културно наследство на територията.


  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящия втори прием по
  процедурата е 45 234,30 лева.

  Втори краен срок за подаване на предложенията е 08.11.2020 г. до  17.00 часа.

  Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

  Източник: НСМ