Местна инициативна група Тунджа, обявява втори прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ” от стратегия за ВОМР.

Крайният срок за представяне на предложения е 31.08.2019г. до 17:00 часа.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван в сайта на ИСУН 2020,
както и на интернет страницата на МИГ Тунджа.

Източник: Миг Тунджа