МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост”.
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;
• Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;
• Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
• Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
• Местни социални дейности за социално включване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 02 август 2019 г., 17:00 часа.
Повече информация може да намерите на сайта на ИСУН 2020 и на интернет страницата на МИГ.

Източник: НСМ