СНЦ „МИГ – Тунджа“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.430 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е:
Модернизиране на земеделските стопанства чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и придобиването на нови активи;
Подобряване на общата производителност на земеделските стопанства и повишаване на тяхната конкурентоспособност;

Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани за извършване на колективни инвестиции;

Опазване на компонентите на околната среда Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

По настоящата процедура се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:
1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи; или

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

3. Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или

4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 800 000,00 лева. Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е до 31.08.2022 г. 17.00 часа.