Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обявява процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

Настоящата процедура цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Допустими за подпомагане са следните видове дейности:

 • Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:
  – изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;
  – закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
  – закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;
 • Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:
  – отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;
  – закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.30 часа на 30-ти юни 2022 г., включително.Стойността на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 122 450,00 лева.