троян

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин” обявява процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти»

Цели на процедурата:

Предоставянето на БФП по настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти», цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

  • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
  • Общини, собственици на горски територии;
  • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
  • МСП;
  • Горски стопани, доставчици на услуги.

    ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» са допустими за подпомагане следните видове дейности:

  • Преработка и маркетинг на горски продукти, в т.ч.:

– изграждане, придобиване или подобрение на сгради и други недвижими активи необходими  за първичната преработка на дървесината, както и закупуването на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;

– закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за преработка на недървесни горски продукти;

  • Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите, в т.ч.:

– отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до 40 годишна възраст;

– закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и траспорт на дървесина за едно или повече стопанства;

  • Закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.

ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ, НАЧИН И МЯСТО ЗА  ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

  • Период на прием:

Индикативна дата на обявяване: 01.09.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 23.59 часа на 31-ви октомври 2021 г., включително;

Проектни предложения, подадени след обявения краен срок за кандидатстване, ще останат без разглеждане.

  • Начин и място на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Проектни предложения се подават в срока, посочен в обявата. Оценяват се само проектните предложения, подадени с квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез системата ИСУН 2020.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:

Общ размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата процедура №  BG06RDNP001-19.530 Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин: Мярка 8.6. «Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» е в размер на 140 000,00 лева /100 % от предвидената БФП/.

За повече информация в сайта на  МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.

Източник: МИГ – Троян, Априлци, Угърчин