Местна инициативна група Тервел – Крушари с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.407 по мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел на Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:
– Модернизиране на малките и средни земеделски стопанства, произвеждащи
зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски
производители.
– Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в
съответствие със стандартите на Общността.
– Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи
условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етерично-маслени култури
ибиоземеделие.

Допустими дейности са:
1) Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните
производствени материални и/или нематериални активи;
2) Опазване на компонентите на околната среда;
3) Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните,
фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
4) Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти или
осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 158 960 лв.
Период на приема: от 27.05.2020 г. до 17:30 часа на 24.07.2020 г.
Подробна информация и документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ