МИГ Тервел-Крушари обявява прием по мярка  4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.

Основната цел на Подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ е да подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства, за да се постигне:
1) Модернизиране на малките и средни земеделски стопанства, произвеждащи
зърнени и технически култури и превръщането им в устойчиви земеделски
производители.

2) Запазване и развитие на животновъдните ферми и пчелини, работещи в
съответствие със стандартите на Общността.

3) Подкрепа за алтернативното за територията земеделие, за което има подходящи
условия: овощарство, зеленчукопроизводство, етеричномаслени култури
ибиоземеделие.

По мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подпомагат проекти с дейности за материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство и икономическа устойчивост, чрез следните допустими дейности:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
  • Опазване на компонентите на околната среда; или
  • Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
  • Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
  • осигуряване на възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Крайният срок за кандидатстване е 07.07.2022 г., 17:30 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 191263,89 лв., като минималният размер за конкретен проект е 2 000 лева, а максималния 96 000 лева.