Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, обявява процедура
№BG06RDNP001-19.396 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 г. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Цел на настоящата процедура е насърчаването на социалното приобщаване,
намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ „Струма
– Симитли, Кресна и Струмяни“ чрез: 1) Подобряване на средата и качеството на живот
в населените места; 2) Осигуряване на базови услуги на населението на целевите общини и достъпа до тях в сферата на образованието, социалните грижи, културата,
благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха и др. 3) Повишаване
привлекателността на територията на МИГ чрез обновяване на инфраструктурата.

Допустими дейности за финансиране са:
1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища, улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
2. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2 000 е. ж. в селските райони;
3. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение;
4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на
деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, в
случай, че тяхното предназначение и оборудване са за целите на инвестицията;
5. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени
услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
7. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива,
включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства;
8. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура с местно значение в на територията на МИГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор
на проектни предложения за приема е в размер на 1 700 000 лева.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17:00 часа на 15.06.2020 г.
Подробна информация и документите за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на МИГ, както и в сайта на ИСУН 2020.

Източник: НСМ