СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.707 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Цел на настоящата процедура е:
Подсигуряване на средства за подпомагане на недържавните гори, както и
държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да
могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на
собствениците/ стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.
С мярката ще се финансират инвестиции в материални и нематериални активи,
имащи отношение към подобряване на цялостната дейност на горските стопанства и
предприятията за преработка на горски продукти на територията на МИГ “Струма”.

Допустими бенефициенти по мярката са лица, които към датата на подаване
на заявлението за подпомагане са:
1. Физически и юридически лица и местни поделения на
вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи.
2. Общините на територията на МИГ „Струма“, собственици на горски
територии – община Симитли, община Кресна и община Струмяни.
3. Сдружения на частни собственици на горски територии или общини.
4. Малки и средни предприятия.
5. Горски стопани, доставчици на услуги.
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за ВОМР на
МИГ „Струма“, финансирани от ПРСР 2014 –2020 (ЕЗФРСР).

По мярка 8.6 се предоставя безвъзмездна финансова помощ
за кандидати, които инвестират в преработка и маркетинг на горски продукти преди
индустриалната преработка на дървесината чрез следните допустими за подпомагане
дейности:
1. Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано
или рязане или развиване;
2. Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и
шлайфане;
3. Сушене и импрегниране на дървен материал;
4. Производство на дървен талаш, дървесно брашно, технологични трески, дървесни
пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и други дървесни
отпадъци;
5. Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;
6. Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор
на проектни предложения за приема е в размер на 50 000,00 лева. Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 31.05.2024, 17:00 часа