СНЦ „МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.705 по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

За финансиране по мярката са допустими дейности за:
Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори;

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 26.02.2024 г. Бюджетът по процедурата е в размер на 400 000 лв.